PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

میلاد آقا علی بن موسی الرضا مبارک

 

زائر بارانی ام آقا به دادم میرسی؟ 

بی پناهم خسته ام تنها به دادم میرسی؟  

گرچه آهو نیستم اما پراز دلتنگیم 

ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟  

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام  

هشتمین دردانه ی زهرا به دادم می رسی؟