PAT & MAT

خاطره های جالب و خنده داری که برا PAT & MAT وجود داره

صدای اذان در کلاس

چند روز پیش کلاس نظریه زبان ها و ماشین ها داشتیم استاد داشت درس می داد که صدای مرحوم موذن زاده از بلندگوهای کلاس پخش شد. استاد بی خیال صدا، درس می داد تا اینکه تسلیم شد و گفت: برید آن تراک. اومدیم که بلند شیم بلندگوها خاموش شد و استاد ادامه داد و ما هم همه سر جامون نشستیم.